Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Додаток 2
 до рішення Київської міської ради
від 11.02.2016 № 89/89

(у редакції рішення Київської міської ради
від 19.04.2018 № 495/4559)

 

Порядок відбору
громадських організацій для надання фінансової підтримки

з бюджету міста Києва

 

1. Цей Порядок визначає механізм відбору громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість (далі – громадські організації) для надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста Києва та в межах виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на відповідний рік.

2. Відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва здійснюється на конкурсній основі (далі – конкурсний відбір).

3. До участі у конкурсному відборі допускаються громадські організації, які мають статус юридичної особи не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсного відбору, діяльність яких поширюється на територію міста Києва або району (районів) міста Києва.

4. Метою проведення конкурсного відбору є залучення громадських організацій до співпраці з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на виконання завдань і заходів  Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 

2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- захід - сукупність дій, необхідних для виконання громадською організацією конкретного завдання в рамках проекту протягом визначеного періоду часу;

- конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями конкурсних пропозицій;

- конкурсна комісія - тимчасово діючий орган, що утворюється організатором конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) проектів відповідно до вимог цього Порядку;

- конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються громадськими організаціями для участі в конкурсі;

- проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (не більше одного року);

- рейтинг конкурсних пропозицій - складений конкурсною комісією перелік конкурсних пропозицій у порядку зменшення кількості балів, отриманих конкурсними пропозиціями;

- учасник конкурсного відбору – громадська організація, що подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсному відборі.

 

6. Конкурсний відбір громадських організацій, які здійснюють діяльність на території міста Києва, для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва організовує та проводить Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації (далі – Організатори конкурсного відбору).

7. З метою відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на реалізацію розроблених ними проектів наказом директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) утворюється міська конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря та членів міської конкурсної комісії.

Міську конкурсну комісію очолює директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі відсутності голови міської конкурсної комісії його обов'язки виконує заступник голови міської конкурсної комісії.

7.1. До складу міської конкурсної комісії включаються: представники Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутати Київської міської ради (за згодою), уповноважений представник Громадської ради при Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації0 (за згодою), представники громадських організацій і фахівці відповідно до тематики конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію (за згодою).

Чисельність державних службовців повинна дорівнювати, але не перевищувати 50 відсотків складу міської конкурсної комісії (у разі непарної чисельності складу міської конкурсної комісії – 50 відсотків мінус одна особа).

Члени міської конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Не може бути членом міської конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або членом громадської організації, яка подала заявку для участі у конкурсному відборі, який проводиться міською конкурсною комісією.

7.2. Персональний склад міської конкурсної комісії погоджується з постійною комісією Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту і щорічно затверджується наказом директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.3. Організаційно-технічне забезпечення роботи міської конкурсної комісії здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. З метою конкурсного відбору громадських організацій, які здійснюють діяльність на території  району (районів) міста Києва, для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на реалізацію розроблених ними проектів, розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації утворюються районні конкурсні комісії  при районних в місті Києві державних адміністраціях (далі - районна конкурсна комісія) у складі голови, заступника голови, секретаря та членів районної конкурсної комісії.

Районну конкурсну комісію очолює заступник голови відповідної районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

У разі відсутності голови районної конкурсної комісії його обов'язки виконує заступник голови районної конкурсної комісії.

8.1. До складу районної конкурсної комісії включаються представники структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій, районних територіальних центрів соціального обслуговування, депутати Київської міської ради (за згодою), уповноважений представник громадської ради при районній в місті Києві державній адміністрації (за згодою),  представники громадських організацій і фахівці відповідно до тематики конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію (за згодою).

Чисельність державних службовців повинна дорівнювати, але не перевищувати 50 відсотків складу районної конкурсної комісії (у разі непарної чисельності складу районної конкурсної комісії – 50 відсотків мінус одна особа).

Члени районної конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Не може бути членом районної конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або членом громадської організації, яка подала заявку для участі у конкурсному відборі, який проводиться районною конкурсною комісією.

8.2. Персональний склад районної конкурсної комісії щорічно затверджується розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, копія якого направляється голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

8.3.  Організаційно-технічне забезпечення роботи районної конкурсної комісії здійснює відповідна районна в місті Києві державна адміністрація.

9. Організаційною формою роботи міської та районних конкурсних комісій є засідання, які проводяться щорічно у третьому кварталі року, що передує періоду, в якому планується надавати фінансову підтримку.

Рішення про скликання засідання міської чи районної конкурсної комісії приймається відповідно головою міської чи районної конкурсної комісії, про що повідомляється голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

10. Склад міської та районних конкурсних комісій не повинен бути менше ніж 11 осіб в кожній.

Засідання міської та районних конкурсних комісій є правомочними, якщо на них присутні не менше половини їх складу.

11. Члени міської та районних конкурсних комісій зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду документів від громадських організацій. Перед початком розгляду документів член конкурсної комісії  зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкодити об’єктивному виконанню ним обов’язків. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу рішенням Організатора конкурсного відбору за поданням голови конкурсної комісії. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переліку громадських організацій, які можуть отримати фінансову підтримку з бюджету міста Києва, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

12. Учасники конкурсного відбору подають конкурсну пропозицію або декілька конкурсних пропозицій Організаторам конкурсного відбору у друкованій та/або електронній формі, за адресою та у строк, визначений в оголошенні про проведення Конкурсного відбору.

13. Організатори Конкурсного відбору складають текст оголошення про проведення Конкурсного відбору згідно з формою (Додаток 1) та оприлюднюють його на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

14. Строк подання конкурсних пропозицій - 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

15. Громадські організації, які здійснюють діяльність на території міста Києва, подають заявку на участь у конкурсному відборі міській конкурсній комісії, а громадські організації, які здійснюють діяльність на території району (районів) міста Києва, подають заявку на участь у конкурсному відборі районній конкурсній комісії.  

Одна і та сама організація не може подавати заявку міській та районним конкурсним комісіям з відбору одночасно.

Громадські організації, діяльність яких поширюється на декілька районів міста Києва, подають заявку на участь у конкурсному відборі тільки до одної районної конкурсної комісії.

Конкурсні пропозиції подаються за формою згідно з Додатком 2 до цього Порядку.

16. До заявки додаються такі документи:

- копія статуту громадської організації;

- копія рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- коротка інформація про діяльність та досвід роботи громадської організації;

- опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту;

- звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році).

17. Документи, зазначені у пункті 16 цього Порядку,  засвідчуються на кожній сторінці підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації (за наявності).

18. Приймання  заявок та доданих документів здійснюється Організаторами конкурсного відбору, які за результатами подання конкурсної пропозиції видають учасникові конкурсного відбору довідку, де зазначається дата надходження та реєстраційний номер конкурсної пропозиції.

Подані конкурсні пропозиції  оприлюднюються на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

19. Строк проведення конкурсного відбору – протягом 30 календарних днів після закінчення терміну подання учасниками конкурсного відбору заявок та документів, що до них додаються.

20. Організатори конкурсного відбору на підставі поданих заявок та доданих до них документів визначають перелік громадських організацій, які можуть брати участь у конкурсному відборі. У разі потреби Організатори конкурсного відбору можуть прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Організатори конкурсного відбору мають право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками конкурсного відбору до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

21. До участі у Конкурсному відборі не допускаються громадські організації, або їх подальша участь у конкурсному відборі може бути припинена за рішенням Організаторів конкурсного відбору у разі, коли:

- громадська організація перебуває у стані ліквідації або реорганізації;

- подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект;

- документація на участь у конкурсному відборі подана після закінчення встановленого для цього терміну або не містить повного комплекту необхідних документів;

- конкурсна пропозиція не відповідає пріоритетним напрямкам, визначеним у пункті 23 цього Порядку;

- громадська організація подала офіційний лист про відкликання своєї заявки на участь у конкурсному відборі;

- проект громадської організації, поданий на конкурсний відбір, не відповідає напрямкам діяльності організації;

- реалізація проекту громадської організації спрямована на задоволення потреб бенефіціарів, які не є членами територіальної громади міста Києва;

- громадська організація ставить за мету отримання прибутків, ведення політичної діяльності, надання гуманітарної або благодійної допомоги, проведення релігійних обрядів тощо.

22. Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникам конкурсного відбору.

23.Конкурсні пропозиції подаються громадськими організаціямиза такими пріоритетними напрямками:

23.1. реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору);

23.2. реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору;

23.3. проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю; 

23.4. реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі);

23.5. соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їхніх сімей;

23.6. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

23.7. соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

23.8. забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

23.9. соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста;

23.10. національно - патріотичне виховання молоді;

23.11. абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд;

23.12. надання інших соціальних послуг.

24. Опис проекту складається за формою згідно з Додатком 3 до цього Порядку.

25. До кошторисів проектів, розроблених та поданих громадськими організаціями для участі в конкурсному відборі, не можуть бути включені такі види діяльності:

надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;

- закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60 відсотків бюджету;

- видатки на придбання основних засобів;

- будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості;

- створення фінансових фондів;

- організація і проведення розважальних заходів;

- проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;

- організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо;

- здійснення діяльності релігійного або політичногохарактеру.

26. Конкурсний відбір проводиться  у два етапи:

- на першому етапі:

- проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій. Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту.

Громадяни, представники громадських організацій та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту проектів як спостерігачі.

У разі коли учасник конкурсу не бере участі у відкритому захисті конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення щодо доцільності його подальшої участі у конкурсі.

- на другому етапі:

- після затвердження бюджету на відповідний рік, в межах затверджених бюджетних призначень та з урахуванням результату першого етапу конкурсного відбору, визначається перелік громадських організацій та розроблених ними проектів, на реалізацію яких буде надаватись фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а також визначається розмір фінансової підтримки по кожній організації.

27. Міська та районні конкурсні комісії з відбору оцінюють конкурсні пропозиції громадських організацій, що допущені до Конкурсного відбору, за такими напрямами та критеріями оцінки:

 

Напрям оцінки

 

Критерії оцінки

Актуальність проекту

1. Відповідність проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

2. Важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту для цільової групи.

3. Наявність інноваційної складової.

4. Наявність гендерного компонента.

Суть проекту

1. Відповідність проекту визначеним умовами конкурсу пріоритетним напрямкам.

2. Відповідність мети, завдань та заходів проекту очікуваним результатам.

3. Застосування інструментарію, що забезпечить ефективне виконання заходів з реалізації проекту.

4. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

Кошторис проекту

1. Відповідність запланованих витрат заходам, передбаченим у рамках проекту, обґрунтованість запропонованої вартості витрат.

2. Економічна ефективність для бюджету міста Києва.

3. Залучення коштів з інших джерел.

Досвід громадської організації

 

1. Наявність досвіду діяльності громадської організації на території міста або району (дата створення, кількість членів, кількість проведених заходів, акцій тощо)

2. Кількість осіб, яким громадська організація надає послуги (наявність контингенту обслуговуваних)

3. Наявність позитивних результатів реалізації заходів із залученням бюджетних  коштів

 

27.1. Члени міської та районних конкурсних комісій здійснюють оцінку конкурсних пропозицій неупереджено, конфіденційно, індивідуально і незалежно один від одного.

27.2. Кожний член міської та районних конкурсних комісій з відбору оцінює конкурсні пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5 для кожного із критеріїв, заповнюючи індивідуальний оціночний лист (Додаток 4).

28. Міська та районні конкурсні комісії на своїх засіданнях підсумовують результати оцінки конкурсних пропозицій, складають рейтинг конкурсних пропозицій у рамках кожного пріоритетного напрямку (відповідно до пункту 23 цього Порядку) з визначенням середнього балу згідно з формою (Додаток 5) та формують загальний рейтинг конкурсних пропозицій згідно з формою   (Додаток 6). Загальний рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за середнім балом від більшого до меншого.

Міська та районна конкурсні комісії на підставі загального рейтингу конкурсних пропозицій рекомендують Організаторам конкурсного відбору перелік громадських організацій, які можуть отримати фінансову підтримку з бюджету міста Києва (середній бал конкурсних пропозицій яких становить не менше ніж 20 балів).

29. Рішення міської та районних конкурсних комісій оформлюються протоколами, які підписують всі присутні на засіданні члени конкурсної комісії. Протоколи засідань оприлюднюються на на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

До протоколів додаються загальні рейтинги конкурсних пропозицій.

 

Організатори конкурсного відбору здійснюють онлайн-трансляцію або відеозапис з подальшою публікацією засідань міської або районної конкурсних комісій на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

Копії протоколів міської та районної конкурсних комісій направляються голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

30. Рішення міської та районних конкурсних комісій можуть бути оскаржені в тижневий строк після оголошення результатів конкурсного відбору шляхом надсилання відповідного повідомлення Організаторам конкурсного відбору.

31. Організатори конкурсного відбору при складанні бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на відповідний рік враховують результати проведеного Конкурсного відбору.

32. Протягом місяця після затвердження бюджету міста Києва на відповідний рік, в межах визначеного обсягу видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям, Організатори конкурсного відбору, з урахуванням рейтингу проектів, здійснюють остаточне визначення переліку громадських організацій та їх проектів, на реалізацію яких буде надаватись фінансова підтримка, а також визначають розмір фінансової підтримки по кожній громадській організації, але не менше мінімально необхідного обсягу витрат для виконання (реалізації) проекту, зазначеного в Додатку 2.

33. Бюджетні кошти можуть бути використані громадськими організаціями, які визначені за результатами конкурсного відбору, для забезпечення виконання (реалізації) розроблених ними проектів відповідно до погоджених з Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією планів використання бюджетних коштів.

34. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

35. Після закінчення терміну реалізації проектів громадські організації подають у місячний строк Організаторам конкурсного відбору письмовий звіт про результати реалізації проектів, який повинен містити:

1)    опис виконання завдань та заходів проекту;

2)    фінансовий звіт;

3)    досягнення в результаті виконання проекту завдань і заходів, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

4)    відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам;

5)    повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проекту. Список та контактні дані учасників заходів, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання та контактний телефон;

6)    оцінка рівня задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадилась в рамках виконання проекту.

36. Організатори конкурсного відбору готують підсумковий висновок про результати реалізації розроблених громадськими організаціями проектів (з урахуванням вимог пунктів 34 і 35 цього Порядку), який затверджує голова міської або районної конкурсної комісії з відбору, та оприлюднюють його на офіційній суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва.

38. Організатори Конкурсного відбору приймають рішення про те, що проект не виконано, у випадках:

1) нецільового використання коштів фінансової підтримки з бюджету міста Києва, на реалізацію яких вона надавалась;

2) якщо досягнуті результативні показники виконання проекту не відповідають запланованим результативним показникам;

3) в рамках виконання проекту не досягнуто повноти охоплення цільової аудиторії, визначеної проектом.

Рішення Організаторів конкурсного відбору, зазначене в абзаці 1 цього пункту, у триденний строк оприлюднюється на офіційній  суб-веб-сторінці Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністрацій Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та надсилається учасникові Конкурсного відбору.

39. Після отримання рішення Організаторів конкурсного відбору про повернення бюджетних коштів громадська організація повертає у тижневий строк на рахунок Організаторів конкурсного відбору бюджетні кошти, які перераховуються до бюджету міста Києва та протягом трьох днів інформує про це Організаторів конкурсного відбору.

 

 

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку