Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Назва структурного підрозділу апарату райдержадміністрації

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Адреса та номери кабінетів

м. Київ, вул. Олександра Кошиця,  11, каб. 324, 325, 326

Номер телефону

564-90-02, 564-90-89, 564-93-54

Факс

564-90-02

 Електронна пошта

[email protected]

 Дні прийому керівника (сп)

щодня

Основні функції (сп)

1.1. Відділ веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

1.2.складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

1.3. здійснює поточний контроль за:

 - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

  - правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

-   веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

1.4. своєчасно подає звітність;

1.5. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

1.6. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

1.7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

1.8. забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- забезпечення користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан апарату райдержадміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

1.9. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

1.10. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни його працівників;

1.11. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами райдержадміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

1.12. опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва»;

1.13. вносить пропозиції про розгляд на засіданнях Колегії райдержадміністрації питань про стан виконання контрольних документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, а також підприємствах, установах, організаціях, віднесених до сфери її управління;

1.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

1.15. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації;

1.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

1.17. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

1.18. забезпечує захист персональних даних;

1.19 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

1.20. здійснює реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та своєчасно опрацьовує документи «Для службового користування»;

1.21. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

1.22. виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.

Зразки документів за необхідності (посилання на  зразки заяв, розмір адміністративного збору та інших платежів тощо)

 

Версiя для друку

 

 

 

  

 
 

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України